Keresés az oldalon:

Támogatóink

Honlapk�sz�t�s, weboldal programoz�s kedvez� �ron


Ajánlat

Üveg

küldje el egy barátjának (ismerősének)
üzenetküldés az ajánlatkérőnek
Az ajánlatkérő további feladott ajánlatkérései

BKV közbeszerzési pályázat

Látogatók: 2310
Ajánlatkérő: Szerkesztöség « « hirdető adatai
Ajánlatkés kezdete: 2013-02-13
Max. ár: Nincs

Részletek:
KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATOK

Üvegipari termékek beszerzése
Eljárás száma: BKV Zrt. 15/T-422/12
Ajánlattételi határidő: 2012. 03.18. 12:00 óra

A feladás napja: 2013. 01.31.

HL/S S25
05/02/2013
38841-2013-HU
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1/7
05/02/2013 S25
http://ted.europa.eu/TED
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
1/7
Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38841-2013:TEXT:HU:HTML
HU-Budapest: Üveg
2013/S 025-038841
Ajánlati/részvételi felhívás – Egyes ágazatokban
Árubeszerzés
2004/17/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály
Címzett: Schifner Marianna
1072 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13226438
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 14616524
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: www.bkv.hu/hu/kozbeszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2) Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Üvegipari termékek (épületüvegek, járműüvegek) és járműablak-fólia beszerzése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Budapest.
NUTS-kód HU101
HL/S S25
05/02/2013
38841-2013-HU
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2/7
05/02/2013 S25
http://ted.europa.eu/TED
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
2/7
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási keretszerződés üvegipari termékek - épületüvegek, járműüvegek - és járműablak-fólia beszerzése
tárgyában.
A) rész: Különböző épületüveg (síküveg, katedrál, copolyt, drótüveg és egyéb) termékek beszerzése
B) rész: Különböző járműüvegek beszerzése
C) rész: Járműablak-fólia beszerzése
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
14820000, 39299000, 44170000, 44221000
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség:
Tervezett mennyiségek: 2601 db-50 %, 1470 m2-50 %, 3 000 fm -50 %, a következők szerint:
A) rész - Különböző épületüveg termékek: 1 470 m2-50 % és 921 db -50 % mennyiségben.
B) rész - Különböző járműüvegek beszerzése: 1 680 db -50 % mennyiségben.
C) rész - Járműablak-fólia beszerzése: 3 000 fm -50 % mennyiségben.
Becsült érték áfa nélkül: 113 100 000 HUF
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: A) rész: Épületüveg termékek beszerzése
1) Rövid meghatározás:
Különböző épületüveg (síküveg, katedrál, copolyt, drótüveg és egyéb) termékek beszerzése.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
14820000, 44221000, 39299200
3) Mennyiség:
Ajánlatkérő a tervezett mennyiségek tekintetében az elmúlt időszak tényfelhasználás adatait adja meg
tájékoztatásul. A jelen eljárás keretében beszerzett mennyiségek a tájékoztató adatoktól eltérhetnek.
Tervezetten: 1470 m2 és 921 db
HL/S S25
05/02/2013
38841-2013-HU
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 3/7
05/02/2013 S25
http://ted.europa.eu/TED
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
3/7
A meghatározott mennyiségek -50 %-kal eltérhetnek.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)
Rész száma: 2
Elnevezés: B) rész: Különböző járműüvegek beszerzése
1) Rövid meghatározás:
Járműüvegek beszerzése.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
14820000, 39299200
3) Mennyiség:
Ajánlatkérő a tervezett mennyiségek tekintetében az elmúlt időszak tényfelhasználás adatait adja meg
tájékoztatásul. A jelen eljárás keretében beszerzett mennyiségek a tájékoztató adatoktól eltérhetnek.
Tervezetten: 1 680 db.
A meghatározott mennyiség -50 %-kal eltérhet.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)
Rész száma: 3
Elnevezés: C) rész: Járműablak-fólia beszerzése
1) Rövid meghatározás:
Járműablak-fólia beszerzése
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
44170000
3) Mennyiség:
Ajánlatkérő a tervezett mennyiségek tekintetében az elmúlt időszak tényfelhasználás adatait adja meg
tájékoztatásul. A jelen eljárás keretében beszerzett mennyiségek a tájékoztató adatoktól eltérhetnek.
Tervezetten: 3 000 fm.
A meghatározott mennyiség -50 %-kal eltérhet.
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 36 (a szerződés megkötésétől számítva)
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesíthet,
melynek mértékét a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Az Ajánlattevőnek a termékekre az átvételtől számított minimum 12 hónap időtartamú jótállást kell vállalnia.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130.§ (3) bekezdése szerint teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.1.4) Egyéb különleges feltételek:
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2) Részvételi feltételek
HL/S S25
05/02/2013
38841-2013-HU
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 4/7
05/02/2013 S25
http://ted.europa.eu/TED
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
4/7
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem
vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontokban meghatározott
kizáró okok fennállnak.
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
— Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011 (XII.23.) Korm.
rendelet 2.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint a Kbt.
56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
— Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011 (XII.23.)
Korm. rendelet 4.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, az 56. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
— Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlatban csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt.
56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A szerződés teljesítésére
alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző három évből legalább
az egyik évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte
A) rész esetében az 5 000 000 forintot,
B) rész esetében a 14 000 000 forintot,
C) rész esetében a 8 000 000 forintot.
Több részre történő ajánlattétel esetén az alkalmasság gazdasági és pénzügyi minimumkövetelményei az adott
részek tekintetében összeadódnak.
Megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.
§ (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három év teljes - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A szerződés teljesítésére
alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 36 hónap
során teljesített -A) rész esetében legalább nettó 3 500 000 forint értékű épület- üvegipari (síküveg, katedrál, copolyt, drótüveg
és egyéb) termékek,
B) rész esetében legalább nettó 8 000 000 forint értékű közúti és/vagy vasúti járművekhez szükséges üvegipari
termékek,
C) rész estében legalább nettó 4 500 000 forint értékű jármű-üveg fólia termékek - gyártására és/vagy
értékesítésére és/vagy forgalmazására vonatkozó referenciával.
Több részre történő ajánlattétel esetén, az alkalmasság minimumkövetelményei az adott részek tekintetében
összeadódnak.
Megkövetelt igazolási mód
HL/S S25
05/02/2013
38841-2013-HU
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 5/7
05/02/2013 S25
http://ted.europa.eu/TED
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
5/7
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):
ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított, megelőző három év során végzett legjelentősebb
szállításait a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva. A referencia
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő
másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
BKV Zrt. 15/T-422/12
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 18.3.2013 - 12:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
18.3.2013 - 12:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18.3.2013 - 12:00
Hely
BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, illetőleg személyek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
HL/S S25
05/02/2013
38841-2013-HU
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 6/7
05/02/2013 S25
http://ted.europa.eu/TED
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
6/7
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 77.§-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon vagy elektronikus úton történő
megküldésével ad tájékoztatást.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.2.2 és III.2.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki,
illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlattevőnek a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
5. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00
és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a II. emelet 256. irodában. Az
ajánlattételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az
ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben
beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére
megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből
eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
6. Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi
honlapján (www.bkv.hu/hu/kozbeszerzesek). A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele,
a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő
tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett
dokumentáció átvételét az ajánlattevők által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul
kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése
igazolja.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel) - ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte - köti meg a
szerződést.
9. Helyszíni megtekintés: Ajánlatkérő az igényelt tételek pontos beazonosíthatósága és a megfelelő ajánlatok
elkészítése érdekében, Ajánlattevők részére helyszíni megtekintést biztosít, melynek időpontja,
Különböző járműüvegek beszerzése -tárgyban:
2013.2.18. 08:00-13:00 óra.
Helyszíne a BKV Zrt. következő raktárai:
V-200 raktár Budapest, Törökbecse u.1.(Combino)
HL/S S25
05/02/2013
38841-2013-HU
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 7/7
05/02/2013 S25
http://ted.europa.eu/TED
Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
7/7
V-220 raktár Budapest, Üllői út 197-199.(TW 6000)
V-170 raktár Budapest, Pozsonyi út 1.(Tátra)
V-490 raktár Budapest (Kelenföld) Budapest, Bartók Béla út 133. (ipari)
Ajánlattevő részvételi szándékát kérjük írásban jelezze Ajánlatkérőnek a I.1. pontban megadott elérhetőségeire,
vagy a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail-címre küldött értesítéssel, a helyszíni megtekintés időpontját megelőzően
legkésőbb 2 munkanappal.
10. A felhívás II.2.1 pontjában meghatározott tervezett mennyiségek tekintetében Ajánlatkérő az elmúlt
időszak tényfelhasználás adatait adja meg tájékoztatásul. A jelen eljárás keretében beszerzett mennyiségek a
tájékoztató adatoktól eltérhetnek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137.§ (2)-(7) bekezdése
szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
31.1.2013

« Vissza az előző oldalra

Támogatóink  


  


  


Hirdessen itt!


Adatvédelmi irányelvek  |   Jogi nyilatkozat  |   Általános szerződési feltételek  |   Hírlevél  |   Médiaajánlat  |   Kapcsolat