Keresés az oldalon:

Támogatóink

Honlapkészítés, weboldal programozás kedvező áron


Ajánlat

Egészségügy

küldje el egy barátjának (ismerősének)
üzenetküldés az ajánlatkérőnek
Az ajánlatkérő további feladott ajánlatkérései

KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZAT BKV defibrillátor beszerzése

Látogatók: 2328
Ajánlatkérő: Szerkesztöség « « hirdető adatai
Ajánlatkés kezdete: 2013-01-28
Max. ár: Megegyezés szerint

Részletek:
KÖZBESZERZÉSI PÁLYÁZATOK

29 darab defibrillátor beszerzése és teljes körű üzemeltetése
Száma: BKV Zrt. 15/TB-294/12.
Ajánlattételi határidő: 2013. február. 01 13 óra 00 perc

1
Szállítási szerződés 29 darab defibrillátor beszerzésére és teljes
körű üzemeltetésére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/140
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2012.12.03.
Iktatószám: 17385/2012
CPV Kód: 33182100-0
Ajánlatkérő:
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
2012.12.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály
Címzett: Schifner Marianna
Telefon: +36 13226438
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
2
Fax: +36 14616524
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
3
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés 29 darab defibrillátor beszerzésére és teljes körű üzemeltetésére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
4
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
29 darab defibrillátor beszerzése és teljes körű üzemeltetése
A készülék rendelkezzen az alábbi vagy ezekkel egyenértékű paraméterekkel, alkatrészekkel:
•bifázisos hullámforma
•Alfanumerikus LCD kijelző
•Automatikus szinkronizáció
•analízis program
•Előre csatlakoztatott elektródák
•Programozható energia protokollok
•290 ütés leadására képes teleppel
•Ellenőrző rendszer (elektróda állapot és jelenlét, telep töltöttség, áramkörök ellenőrzése)
•Belső memória (60 perc)
•PC alapú megjelenítő program
•Pacemaker detektálás
•Magyar hang- és szöveges utasítások
•8 év alatti gyerekeken is alkalmazható
•Hord táska
•Újraélesztő szett
Az árubeszerzés részeként ajánlattevő teljes körű üzemeltetési szolgáltatást is köteles biztosítani
legalább 7 éven keresztül, mely alatt a következő értendő: készülék kihelyezése, személyzet
életmentésre történő kiképzése, elektródák szükség szerinti pótlása, telep szükség szerinti
cseréje, teljes körű garancia vállalása, időszakos felülvizsgálat.
A részletes műszaki diszpozíciót a dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33182100-0
További
tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
5
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
29 darab defibrillátor beszerzése és teljes körű üzemeltetése
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2019/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért
érvényesíthet, melynek mértékét az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
Az ajánlattevő köteles a készülékre 7 év teljes körű jótállást vállalni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
6
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 130.§ (3) bekezdése szerint teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k)
pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki esetében a
Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatban a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-a
szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, a Kbt. 56.§ (2)
bekezdésében, meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját
a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában az ajánlatban csak a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot
köteles benyújtani a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell
G.1: a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három év
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát , attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
G1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző
három évből legalább az egyik évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele
elérte a 6 millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1: ajánlatában be kell mutatnia a beszerzendő áru leírását, mintapéldányát, fényképét, melynek
hitelességét ajánlatkérő kérésére igazolnia kell a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1)
bekezdés d) pontja szerint, továbbá az e) pontja szerint a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 9.§ (2)
bekezdése szerint gyártói megfelelőségi nyilatkozattal CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal
köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
7
M1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az általa
megajánlott áru megfelel a jelen felhívás II.1.5 pontjában meghatározott műszaki paramétereknek,
továbbá az áru rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal CE megfelelőség értékelési
tanúsítvánnyal .
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
8
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (Ft) 90
Árurabatt mértéke (db) 5
Kötelezően vállalandó jótállási időn felüli
időtartam (hónap)
5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
15/TB-294/12
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/12/18 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
9
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/12/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2012/12/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 252-es szoba
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján: az
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve a külön jogszabályban
meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
10
Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé
teszi honlapján (www.bkv.hu/hu/kozbeszerzes). A dokumentáció letöltése az eljárásban való
részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek
kerül megküldésre. Az elektronikus úton hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevő
vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozó által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap
hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre
történő megküldése igazolja.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
0-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
Az első részszempont (nettó ajánlati egységár) esetén értékarányosítás, a második (árurabatt) és
harmadik (jótállási idő) részszempont esetén pontkiosztás módszere kerül alkalmazásra az ajánlati
dokumentációban meghatározott részletes feltételek szerint.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől
péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a II.
emelet 256. irodában. Az ajánlattételi határidő napján ugyanezen a helyszínen a IV.3.4) pontban
megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az
ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre
kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázatot az ajánlattevő viseli.
2. Ajánlattevőnek a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlatevőnek az ajánlathoz csatolnia
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
11
által megküldött igazolást.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5. A felhívás II.3 pontjában meghatározott határidő végéig a nyertes ajánlattevőnek várhatóan 270
fő oktatását kell elvégeznie. Az árubeszerzés tárgyát képező eszközök szállítási határideje
2012.12.31.
6. Konzultáció: Ajánlatkérő az Ajánlattevők részére konzultációt biztosít:
Időpont: 2012.12.10. 12.00
Találkozás helye: 1072 Budapest, Akácfa u. 18. 252-es tárgyaló
Ajánlatkérő kéri, hogy a konzultáción történő részvételüket írásban jelezzék a megjelölt időpontot
megelőzően 1 munkanappal.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/11/29 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
12
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
13
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

« Vissza az előző oldalra

Támogatóink  


  


  


  


Hirdessen itt!


Adatvédelmi irányelvek  |   Jogi nyilatkozat  |   Általános szerződési feltételek  |   Hírlevél  |   Médiaajánlat  |   Kapcsolat